Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Spotkanie Collaborate, Krakow – „Z miłości do jedzenia” / źródło: Materiały prasowe organizatora

8 grudnia 2016 r. o godz. 18:30 w Ambasadzie Krakowian odbędzie się trzecie spotkanie sieciujące Collaborate, Krakow. Spotkanie zatytułowane będzie „Z miłości do jedzenia”.

Collaborate, Krakow! to projekt, który umożliwia cudzoziemkom i cudzoziemcom mieszkającym w mieście inicjowanie oraz włączenie się w społeczne akcje. Projekt ma także na celu integracje różnych działań aktywistów, członków organizacji pozarządowych, czy też indywidualnych mieszkańców.

Program:
18:30 Networking i poczęstunek w stylu potlacz (dzielenie się jedzeniem)
19:00 Wprowadzenia – Collaborate, Krakow oraz uczestnicy spotkania
19:15-20:15 Prezentacje:

Wspaniała Joanna (Joanna tworzy) – gospodyni w Ambasadzie Krakowian opowie o warsztatach kuchni wegańskiej, a także udzieli porad dotyczących zakupów jedzenia w Krakowie
Fair Trade Poland – organizacja i jej misja informowania konsumentów
Foodsharing – jak ten ruch i idea zamierza ocalić tony marnowanego jedzenia w Polsce?


20:30 Otwarta dyskusja - na temat tego, co jest ważne dla uczestników spotkania, oraz tego, co chcieliby wiedzieć i jakie projekty realizować

Projekt Collaborate, Krakow! realizowany jest w ramach programu „Sąsiedzi 3.0 polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie” przy wsparciu Theodor-Heuss-Kolleg, Fundacji Roberta Boscha i stowarzyszenia MitOst oraz Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Przemiany w Regionie” - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Partnerami programu Sąsiedzi 3.0 w Polsce są Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca oraz Stowarzyszenie To.pole.

Więcej informacji na stronie wydarzenia

ENGLISH VERSION

Join Collaborate, Krakow and Ambasada Krakowian for the 3rd Networking Meetup: for the love of food to discuss a topic that affects everyone. Food fuels us, connects us, creates community, and provides one of life’s greatest pleasures. But there are so many social and ecological impacts that our food choices affect beyond just our plates.  


Agenda:  
18:30 Dinner & Networking: Potluck style (food to share)
19:00 Introductions by Collaborate Krakow & You  
19:15 - 8:15 Presentations by:

The wonderful Joanna (Joanna tworzy) Ambasada's host who will talk about her vegan cooking workshops and some tips for shopping in Krakow
FairTrade Poland and their mission to inform consumers
How Foodsharing wants to save the millions of tons of food waste in Poland?


20:30 Discussion - an open discussion about what is important to you, and what you would like to see, what do you want to know, or what project would you like to lead?

The project Collaborate, Krakow! is realised within the framework of the program "Neighbors 3.0 Polish-Ukrainian-Belarusian program for active locally" with the support of Theodor-Heuss-Kolleg, Robert Bosch Foundation and the Association MitOst and the Polish-American Freedom Foundation "Transformations Region"- RITA, implemented by the Education for Democracy Foundation. Partners of the program Neighbours 3.0 in Poland is the Association Genius Loci - Spirit of Place and the Association To.pole.

More information at website.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.