Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Komunikacja miejska – autobusy i tramwaje

www.mpk.krakow.pl

Rodzaje biletów

Bilety można podzielić na kategorie ze względu na:

a) czas obowiązywania
• Bilety jednoprzejazdowe, wieloprzejazdowe, czasowe
- mają formę tradycyjnych blankietów papierowych podlegających skasowaniu; są ważne podczas przejazdu jednorazowego albo na określony czas (np. na godzinę, dobę lub tydzień od momentu skasowania, na wszystkie linie MPK)
• Bilety okresowe - Krakowska Karta Miejska
- mają formę imiennej karty, którą można doładować na okres miesiąca lub semestru; nie podlega kasowaniu; jest do nabycia w wyznaczonych punktach w mieście (informacja poniżej w części ‘zakup i kasowanie biletów’). Strona poświęcona projektowi kart miejskich to: Krakowska Karta Miejska

b) teren obowiązywania
• Bilety Miasto Kraków
- są ważne tylko na terenie Miasta Kraków, w tzw. strefie I
• Bilety Aglomeracja Krakowska
- są ważne na terenie Miasta Kraków oraz na terenie gmin sąsiadujących, do których docierają autobusy MPK. Jest to tzw. II strefa biletowa. Tereny aglomeracyjne obsługują linie autobusowe o numerach rozpoczynających się cyfrą 2 np. 201 (standardowe), 3 np. 301 (przyspieszone) i 9 np. 902 (nocne). Podróżując tymi liniami tylko w granicach Krakowa można posługiwać się biletami dla strefy I. Na przystankach przeważnie znajduje się informacja o przebiegu granicy stref.

c) przysługujące ulgi
• Bilety Normalne
• Bilety Ulgowe
- Ulgi przysługują m.in. studentom i doktorantom polskich szkół wyższych (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych), uczniom polskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 24 roku życia, dzieci od 4 do 6 roku życia, uczniów i studentów zagranicznych szkół do ukończenia 26 roku życia, osoby niepełnosprawne

 - Przejazdy bezpłatne

Przysługują m.in.: dzieciom do lat 4, dorosłym po 70 roku życia, niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub zupełnej niezdolności do pracy i/lub samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. W razie kontroli uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego należy udokumentować odpowiednią legitymacją lub zaświadczeniem.

 

Ceny biletów

Cena biletu zależy od jego rodzaju (patrz wyżej). Przykładowo bilet godzinny normalny na terenie miasta Kraków kosztuje 5 zł, natomiast koszt biletu miesięcznego normalnego sieciowego (na wszystkie linie) w granicach miasta Krakowa wynosi 94 zł.

Aktualny cennik biletów jedno- i wieloprzejazdowych znajduje się tutaj:

MPK Cennik biletów jedno- i wieloprzejazdowych

Aktualny cennik biletów okresowych (Krakowska Karta Miejska) znajduje się tutaj:

MPK Cennik biletów okresowych

Cenniki wykonane są w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

Zakup i kasowanie biletów

Bilety jedno- i wieloprzejazdowe oraz czasowe MPK można nabyć:

• w automatach biletowych umieszczonych na przystankach i w pojazdach (w tramwajach znajdują się one zwykle w pierwszym wagonie)
• u kierowcy/motorniczego (tylko w przypadku braku lub awarii automatu w pojeździe). Kierowca sprzedaje wyłącznie bilety godzinne – normalne (5 zł) i ulgowe (2,5 zł). Należy mieć przygotowaną odliczoną kwotę.
• w niektórych kioskach
• za pomocą aplikacji internetowo-telefonicznych takich jak moBiLET http://www.mobilet.pl/ lub Skycash http://skycash.com/. Po rejestracji, pobraniu aplikacji i zasileniu konta można kupować bilety przy pomocy telefonu komórkowego.

Zakupiony bilet jedno- lub wieloprzejazdowy (z wyjątkiem kupionego za pomocą aplikacji telefonicznej) trzeba skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Skasowany bilet należy zachować do ewentualnej kontroli.

Bilety czasowe kasuje się tylko raz, przy korzystaniu z pierwszego środka transportu.

Bilety okresowe – Krakowska Karta Miejska (KKM)

Krakowska Karta Miejska jest nośnikiem imiennego (przypisanego do konkretnej osoby) biletu okresowego. Wyrobienie karty jest bezpłatne i następuje przy pierwszym zakupie biletu okresowego. Pierwszy bilet okresowy można kupić w jednym z kilku Punktów Sprzedaży Biletów:

• ul. Podwale 3/5;
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 21.00
• os. Centrum D blok 7;
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00
• ul. Krowoderskich Zuchów 8a;
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00
• ul. Świętego Wawrzyńca 13;
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
• ul. Powstańców Wielkopolskich 6;
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

Dokonując pierwszego zakupu biletu okresowego należy okazać dokument tożsamości oraz dokument uprawniający do zniżki (jeśli dotyczy).

Kolejne bilety okresowe można kupić doładowując Krakowską Kartę Miejską w automatach biletowych na przystankach.

Procedura kontroli

W środkach komunikacji publicznej bywa przeprowadzana kontrola biletów. Do jej przeprowadzenia upoważnieni są pracownicy i pracownice ZIKiT posiadający odpowiedni identyfikator oraz czytnik Krakowskiej Karty Miejskiej.

Podczas kontroli zostają zablokowane wszystkie kasowniki. Kontrolujący mają prawo domagać się okazania (oprócz biletu) ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki lub przejazdu bezpłatnego.

W przypadku braku biletu lub dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki, należy uiścić tzw. opłatę dodatkową stanowiącą karę za nieposiadanie biletu. Można ją zapłacić bezpośrednio u kontrolerów lub poprosić o wypisanie wezwania do zapłaty i uiścić ją w terminie 14 dni od dnia wystawienia. Jeśli pasażerka lub pasażer jadący bez biletu odmawia zapłaty i wystawienia rachunku, kontrolujący mogą zażądać od nas okazania dokumentu tożsamości, a w razie jego nieokazania mogą wezwać policję w celu ustalenia tożsamości.

Zdarza się, że posiadając ważną Krakowską Kartę Miejską lub dokument uprawniający do zniżki pasażer nie ma ich przy sobie w chwili kontroli. Należy wtedy poprosić o wystawienie rachunku, a następnie udać się z nim oraz z KKM i ew. dokumentem uprawniającym do zniżki do Punktu Sprzedaży Biletów, gdzie kara zostanie anulowana. W takim wypadku trzeba będzie zapłacić tylko drobną opłatę manipulacyjną w wysokości kilku złotych.

Przepisy porządkowe

Informacje na temat przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej w Krakowie dostępne są pod poniższym linkiem (regulamin w języku polskim i wyciąg w języku angielskim):

MPK Regulamin przewozów

Przewóz zwierząt i bagażu nie podlega dodatkowej opłacie, niemniej musi on się odbywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. (Kiedy istnieje uzasadniona obawa o ich naruszenie kierujący pojazdem ma prawo nie wpuścić/wyprosić pasażera.)

Ciepły guzik

Otwieranie drzwi w pojeździe komunikacji miejskiej odbywa się za pomocą tzw. ciepłego guzika. Znajduje się on w pobliżu drzwi na zewnątrz i wewnątrz pojazdu. Chcąc wsiąść lub wysiąść z autobusu czy tramwaju na przystanku, należy przycisnąć ciepły guzik.

Przystanki na żądanie

Niektóre przystanki (zwłaszcza te oddalone od centrum miasta) mają charakter „przystanków na żądanie”, co w praktyce oznacza, że kierowca zatrzymuje się na nich tylko wtedy, kiedy otrzyma taką informację od pasażera. Przystanki na żądanie są oznaczone literami NŻ na rozkładach jazdy oraz na słupach przystankowych. Chcąc wysiąść na przystanku na żądanie, należy przycisnąć ciepły guzik wewnątrz pojazdu na chwilę przed danym przystankiem.

Rozpoczynając swą podróż na przystanku na żądanie, swoją chęć wejścia do autobusu/tramwaju komunikujemy poprzez wystawienie ręki, tak, by kierujący zbliżającym się pojazdem zauważył nasz sygnał.

Planowanie podróży

Chcąc zaplanować swoją podróż lub poznać optymalny sposób dotarcia z jednego punktu do drugiego, warto skorzystać ze strony internetowej: Kraków Jak dojadę? lub aplikacji na telefony z systemem Android lub iOS. Narzędzie pozwala na szczegółowe zaplanowanie trasy przejazdu i jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. Podobną funkcję można znaleźć na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji MPK Kraków (także w wersji angielsko- i niemieckojęzycznej). Istnieją również inne aplikacje na telefony komórkowe ułatwiające planowanie podróży – jedną z nich jest choćby ta Transportoid.

Skomentuj

Opłata manipulacyjna w przypadku braku ważnej karty KKM wynosi 10zł. A jeżeli się kartę zgubi, to jeszcze 8zł za wyrobienie [...]likatu.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.