Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Ścieżka postępowania w przypadku ubiegania się o status uchodźcy jest jednolita w skali całego kraju. Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie ds. Cudzoziemców w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat prawa, procedury i składania dokumentów dostępne są w dziale „Uchodźcy” na ogólnopolskiej stronie portalu Info Migrator Uchodźcy w Polsce - wprowadzenie

Na czas oczekiwania na decyzję Urzędu, osoby ubiegające się o status uchodźcy, a nie posiadające środków na pokrycie kosztów utrzymania, mogą przebywać na terenie ośrodka dla cudzoziemców (po uprzednim złożeniu wniosku). Cudzoziemcy, korzystający z własnych zasobów finansowych mogą zamieszkiwać poza ośrodkiem.

Ośrodki dla cudzoziemców

W Polsce funkcjonuje ponad 10 ośrodków dla cudzoziemców. Znajdują się one na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. W województwie małopolskim nie ma ośrodków dla uchodźców. Władze nie wykluczają możliwości ich powstania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. W związku z brakiem tego typu placówki, w rejonie Krakowa działa tylko kilka organizacji specjalizujących się w pomocy uchodźcom bądź osobom ubiegającym się o taki status. Znacząca większość takich podmiotów ma swoją siedzibę w stolicy. Lista jednostek zlokalizowanych w Krakowie, które mogą pomagać i informować w sytuacji uchodźctwa znajduje się tu: Organizacje dla uchodźców.

W oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku

Podczas trwania procedury uchodźczej, obcokrajowcom przysługuje wsparcie psychologiczne, pomoc medyczna oraz opieka socjalna – mogą być one zapewniane w ośrodkach oraz poza nimi. Cudzoziemcy, którzy oczekując na nadanie statusu mieszkają na terenie województwa małopolskiego, również mogą takie wsparcie uzyskać. Informacje na temat tego, w jaki sposób je otrzymać, udzielane są obcokrajowcom w jednym z dwóch ośrodków dla cudzoziemców (w Białej Podlaskiej lub Dębaku), do którego muszą się udać w okresie 2 dni od złożenia wniosku o status uchodźcy.

Po uzyskaniu decyzji

Cudzoziemcowi, któremu został przyznany status uchodźcy bądź ochrona uzupełniająca przysługuje wiele praw, m.in. prawo pobytu w Polsce i podróży za granicę, prawo do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do edukacji, prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a także prawo do świadczeń pomocy społecznej, otrzymywania zasiłków rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz prawo do otrzymania pomocy integracyjnej.

Pomoc integracyjna

Świadczona jest w ramach indywidualnych programów wsparcia integracji cudzoziemców. Programy te – za które w Krakowie odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – to 12-miesięczne indywidualne bądź rodzinne zasiłki na utrzymanie oraz naukę języka polskiego przyznawane osobom, które uzyskały już jakiś stopień ochrony. Wniosek o objęcie takim programem należy składać w MOPS:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14; 30-529 Kraków

tel.: (+48 12) 616-54-27

fax: (+48 12) 616-54-28

e-mail:

www.: www.mops.krakow.pl

Osoby przebywające na pobycie tolerowanym, (jak również przedstawiciele państw trzecich lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na stronie internetowej MOPS - Znajdź filię w okienku należy wpisać adres zamieszkania, aby dowiedzieć się gdzie znajduje się właściwa filia MOPS.

MOPS świadczy także poradnictwo specjalistyczne.

Cudzoziemcom o statusie uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą przysługują również świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wnioski o uzyskanie tych świadczeń składa się w Urzędzie Miasta właściwym ze względu zamieszkania.

Urząd Miasta Krakowa dla dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza)
al. Powstania Warszawskiego 10; 31-549 Kraków
tel.: (+48 12) 616-91-01 lub (+48 12) 616-91-04

Urząd Miasta Krakowa dla dzielnic VIII – XIII
ul. Wielicka 28a; 30-552 Kraków
tel.: (+48 12) 616-57-00 lub (+48 12) 616-57-01

Urząd Miasta Krakowa dla dzielnic XIV - XVII
os. Zgody 2; 31-949 Kraków
tel.: (+48 12) 616-87-23 lub (+48 12) 616-87-34

ICORN - International Cities of Refugee Network

Od 2011 roku Kraków należy do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców ICORN. Z tej racji w mieście schronienie znalezło do tej pory kilku literatów: autorkę z Rosji, deportowaną z Norwegii po tym, jak opublikowała przeżycia nielegalnej imigrantki – Marię Amelie, Egipcjanina Kareema Amera, skazanego na czteroletni pobyt w więzieniu za krytykowanie rządu Hosniego Mubaraka na blogu internetowym, a także Mostafę Zamaninję – prześladowanego w swojej ojczyźnie irańskiego pisarza. Obecnie w mieście w ramach stypendium ICORN gości także białoruski opozycjonista, krytyk literacki i tłumacz Lawon Barszczeuski. W 2013 r. w Krakowie miała miejsce konferencja ICORN.