Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

W dziale tym znajdują się najbardziej przydatne formularze, których mogą potrzebować migrantki i migranci decydujący się zamieszkać w Krakowie.

Meldunek

W Polsce wciąż istnieje obowiązek meldunku. Według ostatnich informacji będzie on zniesiony 1 stycznia 2018 r. Sprawę załatwia się w Urzędzie Miejskim Krakowa - Wydział Spraw Administracyjnych. W zależności od adresu, pod którym chcemy się zameldować, wybieramy jeden z trzech krakowskich oddziałów:
• dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne
• dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a
• dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku na os. Zgody 2
Podział administracyjny Krakowa oraz link do mapy miasta z podziałem na dzielnice znajduje się w dziale Informacje o Krakowie.

Aby zameldować się pod danym adresem w odpowiednim oddziale należy złożyć zestaw dokumentów. Cudzoziemki i cudzoziemcy wybierają pomiędzy „Meldunkiem pobytu stałego” a „Meldunkiem pobytu czasowego”.

Meldunek pobytu stałego
• wypełniony formularz meldunku „Zgłoszenie pobytu stałego” - do pobrania on-line: Zgłoszenie pobytu stałego,
• paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu) – do wglądu. Uwaga! Nie jest koniecznym, by obcokrajowiec był stroną umowy najmu – chodzi o dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tej osoby (podmiotu), która na formularzu meldunkowym potwierdziła fakt pobytu osoby meldowanej pod wskazanym adresem
• oraz odpowiedni z niżej wypisanych dokumentów:
1. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
2. zezwolenie na pobyt stały,
3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
4. decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany albo zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
6. w przypadku obywateli UE - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodzin obywatela UE- ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

Meldunek pobytu czasowego
• wypełniony formularz meldunku „Zgłoszenie pobytu czasowego” - do pobrania on-line: Zgłoszenie pobytu czasowego,
• paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu) – do wglądu. Uwaga! Nie jest koniecznym, by obcokrajowiec był stroną umowy najmu – chodzi o dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tej osoby (podmiotu), która na formularzu meldunkowym potwierdziła fakt pobytu osoby meldowanej pod wskazanym adresem
• oraz odpowiedni z niżej wypisanych dokumentów:
1. wiza,
2. w przypadku, gdy wjazd cudzoziemki lub cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemka lub cudzoziemiec przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemki i cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
3. w przypadku obywateli UE – ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,
4. w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela.

Cudzoziemki i cudzoziemcy będący obywatelami UE, EFTA, EOG, lub Szwajcarii oraz członkowie rodziny takiego cudzoziemca lub cudzoziemki przebywający w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemki i cudzoziemcy, których nie wymieniono powyżaj, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium Polski nie przekracza 14 dni.

Po złożeniu wszystkich dokumentów, od razu dostaje się potwierdzenie zameldowania.

Szczegółowy opis procedury znajduje się tutaj: Procedura zameldowanie cudzoziemca BIP Kraków

Ubezpieczenie zdrowotne

Bardzo ważne jest, by posiadać zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym, co załatwia się w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Jego krakowska siedziba znajduje się w niedalekiej odległości od centrum. Po wejściu do budynku należy pobrać z automatu numerek zgodnie z rodzajem załatwianej sprawy i/lub krajem pochodzenia i oczekiwać na swoją kolej. Po wyświetleniu numerka podchodzi się do odpowiedniego okienka i wyjaśnia swoją sprawę. Przeważnie procedura polega na złożeniu wypełnionego wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym – do pobrania pod linkiem: NFZ - Jak ubezpieczyć się dobrowolnie?

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.